SPNF SKB KOTA DEPOK

Ujian Paket B

 UJIAN SUSULAN PENDIDIKAN KESETARAAAN PAKET B

SPNF SKB KOTA DEPOK

TAHUN PELAJARAN 2020 / 2021

 

 

 

Mata Pelajaran        : Pendidikan Kewarganegaran

Link Ujian                 :

https://forms.gle/ipFUirQQaCMXKd3d8

https://forms.gle/ipFUirQQaCMXKd3d8

 

Mata Pelajaran        : IPS

Link Ujian                 : 

https://forms.gle/JrV9frUByUruvgXP9

https://forms.gle/JrV9frUByUruvgXP9

 

Mata Pelajaran        : Pendidikan Agama

Link Ujian                 :

https://forms.gle/CQZfi9ebySPbHKMw7

https://forms.gle/CQZfi9ebySPbHKMw7

 

Mata Pelajaran        : Bahasa Indonesia

Link Ujian                 :

https://forms.gle/B36xfA4nsFnkZLoL6

https://forms.gle/B36xfA4nsFnkZLoL6

 

 

Mata Pelajaran        : IPA

Link Ujian                 :

https://forms.gle/ZjoBoSuKfzqvJTws7

https://forms.gle/ZjoBoSuKfzqvJTws7

 

Mata Pelajaran        : Bahasa Inggris

Link Ujian                 :

https://forms.gle/ViHVz86G7crAjn4X6

https://forms.gle/ViHVz86G7crAjn4X6

 

Mata Pelajaran        : Matematika

Link Ujian                 : 

https://forms.gle/YCo8wmbMJj7xhdTp6

https://forms.gle/YCo8wmbMJj7xhdTp6

 

============================================